Ochrona danych osobowych

Liczba odwiedzających: 1508
Polityka ochrony danych

Kiedy załatwia Pani/Pan sprawy w naszym żłobku często niezbędne jest podanie danych osobowych. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej umowy lub zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić daną sprawę, a czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

 

Dbamy o bezpieczeństwo danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Państwa prywatność.

 

Respektujemy wszystkie prawa wynikające z RODO

Poinformujemy Państwa o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Państwa dane.

 

Jesteśmy dla Państwa

Jeśli potrzebuje Pani/Pan uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych w naszym żłobku można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty- e-mail iod@pomiechowek.pl.

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminny Klub Maluch w Pomiechówku informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Klub Malucha w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek, klubmalucha@pomiechowek.pl (dalej również jako „ADO”).
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: iod@pomiechowek.pl.

  Inspektor Ochrony Danych: Justyna Jabłonka

  Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Lubeńczuk

 3.  

  ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. lit. e RODO, zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  2. realizacji zgłaszanej sprawy lub przekierowania jej do realizacji oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO,
  3. realizacji zawartych przez ADO umów,
  4. określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.